Почитуван нов кориснику на „Личен простор“ на Порталот за е-услуги на Град Скопје и на услугите понудени преку Веб-порталот од страна на Градот Скопје.

Преку користењето на Веб-порталот на Град Скопје и услугите кои се достапни преку него, вие како корисник сте согласен да Вашите лични податоци бидат користени за потребите на Град Скопје во постапката за решавање на предметот за кој поднесувате барање.

Сите прикачени документи кон барањата поднесени преку „Личен простор“ на Порталот за е-услуги на Град Скопје ќе бидат користени исклучиво за потребите на Град Скопје во постапката за решавање на предметот за кој поднесувате барање.

Веродостојноста на поднесените информации за барањата, прикачените документи, и квалитетот (читливоста на скенираните документи) на документите се одговорност на корисникот (поднесителот на барањето за услуга од Град Скопје) на „Личен простор“.

Злоупотребата на Порталот за е-услуги на Град Скопје, на „Личен простор“, и на податоците на корисниците на Порталот за е-услуги е во доменот на МВР (https://mvr.gov.mk/).

SK_icon

Ви треба помош?

бул. “Илинден“ бр.82

e-mail: uslugi@skopje.gov.mk

тел: 02/3297 255 | 02/3207 536

© 2022 Град Скопје